导读 您好,今天柳柳来为大家解答以上的问题。与朱元思书拼音版图片,与朱元思书拼音相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、风烟俱

您好,今天柳柳来为大家解答以上的问题。与朱元思书拼音版图片,与朱元思书拼音相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、风烟俱净,天山共色。

2、从流飘荡,任意东西。

3、自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

4、fēng yān jù jìng,tiān shān gòng sè。

5、cóng liú piāo dàng,rèn yì dōng xī。

6、zì fù yáng zhì tóng lú yī bǎi xǔ lǐ,qí shān yì shuǐ,tiān xià dú jué。

7、2、水皆缥碧,千丈见底。

8、游鱼细石,直视无碍。

9、急湍甚箭,猛浪若奔。

10、shuǐ jiē piāo bì,qiān zhàng jiàn dǐ。

11、yóu yú xì shí,zhí shì wú ài。

12、jí tuān shén jiàn,měng làng ruò bēn。

13、3、夹岸高山,皆生寒树。

14、负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰。

15、泉水激石,泠泠作响;jiā àn gāo shān,jiē shēng hán shù,fù shì jìng shàng,hù xiāng xuān miǎo,zhēng gāo zhí zhǐ,qiān bǎi chéng fēng。

16、quán shuǐ jī shí,líng líng zuò xiǎng。

17、4、好鸟相鸣,嘤嘤成韵。

18、蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

19、鸢飞戾天者,望峰息心;hǎo niǎo xiāng míng,yīng yīng chéng yùn。

20、chán zé qiān zhuǎn bù qióng,yuán zé bǎi jiào wú jué。

21、yuān fēi lì tiān zhě,wàng fēng xī xīn。

22、5、经纶世务者,窥谷忘反。

23、横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

24、jīng lún shì wù zhě,kuī gǔ wàng fǎn。

25、héng kē shàng bì,zài zhòu yóu hūn shū tiáo jiāo yìng,yǒu shí jiàn rì。

本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。